KURTAN M, KURTOGLU S, MELIKOGLU G. Kamptotesin. Marmara Pharm. J 2014; 18(2): 085-100. http://dx.doi.org/10.12991/mpj.2014186125