Bauer K, Dortunç B, . Polimerlerin farmasötik teknolojideki yeri. Marmara Pharm. J 1985; 1(1 - 2): 111-122.